Løn og øvrige resultater

 

Forbedring af reallønnen

De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 6,82% incl. forventet udmøntning fra reguleringsordningen.

Prisudviklingen skønnes i aftaleperioden at udgøre 5,08%. De generelle lønstigninger incl. udmøntning fra reguleringsordningen forbedrer således reallønnen.


Reguleringsordning uden privatlønsværn

Der er aftalt en reguleringsordning uden privatlønsværn for de kommunalt ansatte. Herved sikres, at de kommunalt ansatte stort set har en parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked, og at der ligesom i perioden før 2015 genindføres en symmetrisk udmøntning. Det betyder, at hvis den private lønudvikling bliver større eller mindre end forudsat i perioden, følger den generelle lønstigning med.


Organisationsmidler

Som led i det generelle forlig imellem KL og Forhandlingsfællesskabet af 28. april 2018, blev der afsat 0,35% af rammen til organisationsforhandlinger. 

Den 8. maj 2018 blev der imellem KL og LC opnået enighed om et forlig for LC-området. 
Se forligets forhandlingsprotokol

Forliget er en del af det samlede overenskomstforlig, som sættes til urafstemning fra 25. maj, og forliget er således betinget af, at det samlede resultat godkendes. 

Alle lønforbedringer har virkning fra 1. april 2019.

 

Lønforbedring børnehaveklasseledere

For børnehaveklasseledere på grundløn hæves kvalifikationsløntrinnet med fuldt gennemslag efter 12 års ansættelse fra løntrin 33 + 7.000 til løntrin 37. Dette betyder konkret at indplaceringen efter 12 år ansættelse stiger fra 342.292 kr. til 356.530 kr. årligt i aktuelt niveau (område gruppe 0).
For børnehaveklasseledere på personlig ordning (protokollat 2) hæves undervisertillægget fra 7.900 kr. til 15.400 kr. i 31.3 2000 niveau. Dette betyder konkret at undervisertillægget stiger fra 10.640 kr. til 20.742 kr. i årligt aktuelt niveau.
Der skal lokalt indgås aftale om funktionsløn for vejledning af pædagogstuderende i praktik.

Se hvornår du stiger i løn

 

Centralt aftalt kvalifikationsløn til konsulenter og psykologer

Efter 4 års ansættelse gives til alle konsulenter og psykologer på overenskomsten et centralt aftalt kvalifikationstillæg med fuldt gennemslag på 6.500 kr. i 31.3 2000-niveau. Dette svarer konkret til 8.755 kr. årligt i aktuelt niveau.

Se hvornår du stiger i løn

 

Lønforbedring UU-vejledere

For alle UU-vejledere indføres et centralt aftalt funktionstillæg med fuldt gennemslag på 7.000 kr. i 31.3 2000-niveau. Dette svarer konkret til 9.428 kr. årligt i aktuelt niveau.

Se hvornår du stiger i løn

 

PB’er i ernæring og sundhed

Efter 4 års ansættelse gives til alle PB’er i ernæring og sundhed på overenskomsten et centralt aftalt kvalifikationstillæg, med fuldt gennemslag. Efter 4 år er indplaceringen løntrin 31 + 2.000 kr.

Se hvornår du stiger i løn

 

Forhøjelse af det eksisterende fritvalgstillæg

Fritvalgstillægget hvor den ansatte kan vælge imellem løn og pension, hæves med 0,19 fra 0,64 pct. til 0,83 pct.


Gruppelivsforsikring

Den maksimale alder hvor den ansatte kan få en forsikringsydelse forhøjes til 70 år. Ændringen træder i kraft 1. juni 2018.


Overenskomstdækning ved STU

Overenskomsten for voksenspecialundervisning dækker i dag ikke selvstændige STU-institutioner. Senest 1. oktober 2018 afklarer KL og LC om det er muligt at overenskomstdække de selvstændige STU-institutioner. LC har tilkendegivet, at lykkes det ikke umiddelbart at overenskomstdække de selvstændige STU-institutioner, vil LC overveje iværksættelse af kollektive kampskridt jf. hovedaftalen.