Løn og øvrige resultater

Forbedring af reallønnen

De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 6,81% incl. forventet udmøntning fra reguleringsordningen.

Prisudviklingen skønnes i aftaleperioden at udgøre 5,08%. De generelle lønstigninger incl. udmøntning fra reguleringsordningen forbedrer således reallønnen.

 

Reguleringsordning uden privatlønsværn

Der er aftalt en reguleringsordning uden privatlønsværn for de regionalt ansatte. Herved sikres, at de regionalt ansatte stort set har en parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked, og at der ligesom i perioden før 2015 genindføres en symmetrisk udmøntning. Det betyder, at hvis den private lønudvikling bliver større eller mindre end forudsat i perioden, følger den generelle lønstigning med.

 

Organisationsmidler

Som led i det generelle forlig imellem RLTN og Forhandlingsfællesskabet af 28. april 2018, blev der afsat 0,35% af rammen til organisationsforhandlinger.

Den 8. maj 2018 blev der imellem RLTN og LC opnået enighed om et forlig for RLTN-området. 
Se forligets forhandlingsprotokol

Forliget er en del af det samlede overenskomstforlig, som sættes til urafstemning fra 25. maj, og forliget er således betinget af, at det samlede resultat godkendes. 

Alle lønforbedringer har virkning fra 1. februar 2019. Bemærk dette er to måneder før KL-området.

 

Lønforbedring børnehaveklasseledere

For børnehaveklasseledere på grundløn indføres kvalifikationsløn efter 12 års ansættelse, således at grundlønnen hæves fra løntrin 33 + 7.000 kr. til løntrin 37.

Se hvornår du stiger i løn

 

Grundlønsforbedringer til skolepsykologer

Baggrund:
Ved OK15 blev der aftalt en grundlønsforbedring i form af en løntrinstigning. For skolepsykologer blev grundlønnen hævet pr. 01.04.16 fra 44 + 7000 til 45 + 4600 og ansatte der allerede var aflønnet på løntrin 45 fik et tillæg på 2000 kr. Denne grundlønsforbedring svarede ikke til den lønforbedring som KL–området fik ved OK15. Med dette forlig får skolepsykologer den fulde grundlønsforbedring i lighed med den de øvrige grupper i KL–området fik ved OK15.

Resultat:
For skolepsykologer hæves grundlønnen fra løntrin 45 + 4.600 kr. til løntrin 45 + 7.000 kr.

For skolepsykologer, der pr. 31. marts 2016 er aflønnet på løntrin 45 eller derover, forhøjes grundlønstillægget fra 2.000 kr. til 5.500 kr.

Se hvornår du stiger i løn

 

Grundlønsforbedringer til skolekonsulenter

Baggrund:
Ved OK15 blev der aftalt en grundlønsforbedring i form af en løntrinstigning. For skolekonsulenter blev grundlønnen hævet pr. 01.04.16 fra 44 + 12.000 til 45 + 9.600 og ansatte der allerede var aflønnet på løntrin 45 fik et tillæg på 2000 kr. Denne grundlønsforbedring svarede ikke til den lønforbedring som KL–området fik ved OK15. Med dette forlig får skolekonsulenter den fulde grundlønsforbedring i lighed med den de øvrige grupper i KL-området fik ved OK15.

Resultat:
For skolekonsulenter hæves grundlønnen fra løntrin 45 + 9.600 kr. til løntrin 45 + 12.000 kr.

For skolekonsulenter, der pr. 31. marts 2016 er aflønnet på løntrin 45 eller derover, forhøjes grundlønstillægget fra 2000 kr. til 5.500 kr.

Se hvornår du stiger i løn

 

Forhøjelse af tillæg

Det nuværende tillæg på 1.000 kr. i årligt grundbeløb hæves til 1584 kr. i årligt grundbeløb.

 

PB’er i ernæring og sundhed

Efter 4 års ansættelse gives til alle PB’er i ernæring og sundhed på overenskomsten et centralt aftalt kvalifikationstillæg, med fuldt gennemslag. Efter 4 år er indplaceringen løntrin 31 + 2.000 kr.

Se hvornår du stiger i løn

 

Gruppelivsforsikring

Den maksimale alder hvor den ansatte kan få en forsikringsydelse forhøjes til 70 år. Ændringen træder i kraft 1. juni 2018.