Statslige lønstigninger

I dette afsnit beskrives, hvad der gælder for dig, der er ansat på en statslig arbejdsplads efter en overenskomst indgået mellem Lærernes Centralorganisation og Finansministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

 Læs om elementerne i den statslige aftale:


Løn

Der er ved OK24 aftalt en samlet økonomisk ramme på 8,8 % i den toårige overenskomstperiode plus en ekstra udmøntning i 2025.

Den samlede ramme for overenskomstperioden omfatter:

  • Generelle lønstigninger i den toårige overenskomstperiode på i alt 7,4 % inkl. forventet udmøntning fra reguleringsordningen.
  • 0,95 % som er aftalt anvendt ved de såkaldte organisationsforhandlinger mellem Lærernes Centralorganisation og Finansministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.
  • Særlige puljer til andre formål, bl.a. særligt udsatte grupper og forbedrede barselsvilkår.
  • En skønnet reststigning i overenskomstperioden på samlet 0,4 %.

Prisudviklingen skønnes ifølge Det Økonomiske Råd i samme periode at blive 4,34 %. Det betyder, at der forventes en reallønsforbedring alene på baggrund af de generelle lønstigninger på 7,4 % inkl. forventet udmøntning fra reguleringsordningen.

Reguleringsordningen er aftalt videreført. På den måde sikres det, at ansatte i staten stort set har en parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked. Reguleringsordningen betyder, at hvis lønudviklingen på det private arbejdsmarked bliver større eller mindre end forudsat i perioden, reguleres de generelle lønstigning i staten. Fra den 1. april 2025 bliver reguleringsordningen baseret på et nyt indeks, der er mere retvisende.

Parterne er også blevet enige om en ekstra forhandling i september 2025, der fører til en ekstra udmøntning i 2025. Den ekstra udmøntning har til formål at håndtere en eventuel ubalance i lønudviklingen mellem den statslige sektor og den private sektor. Denne gang bliver balancen mellem lønudviklingen på det statslige og det private område dermed både håndteret ved reguleringsordningen og ved den ekstra forhandling og udmøntning.

Sådan kommer lønstigningerne

Lønstigningerne kommer drypvis gennem hele overenskomstperioden, med de største udmøntninger i begyndelsen af perioden. I skemaet nedenfor kan du se, hvornår og hvor meget lønnen stiger.

1. april 2024

5,89 % som generel lønstigning inkl. skøn for reguleringsordningen

1. april 2025

1,31 % som generel lønstigning inkl. skøn for reguleringsordningen

1. november 2025

0,2 % som generel lønstigning, derudover ekstraordinær udmøntning

Organisationsforhandlinger 

Lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler

Alle ansattes løn på organisationsaften forhøjes pr. 1.4 2025 med 3.200 kr. (årligt grundbeløb) svarende til 3.979 kroner årligt i niveau 1.4 2025. Beløbet tillægges det eksisterede OK18-tillæg.

Lærere på frie fagskoler vil pr. 1.4 2025 få forhøjet kostskoletillægget med 2.200 kr. (årligt grundbeløb) svarende til 2.735 kroner årligt i niveau 1.4 2025.

Børnehaveklasseledernes basisløn vil pr. 1.4 2025 blive forhøjet med 900 kr. (årligt grundbeløb) svarende til 1.118 kr. årligt i niveau 1.4 2025.

Der optages forhandlinger om fornyelse af praktikaftalen. Udgangspunktet for forhandlingerne er praktikaftalen på det kommunale område, dog med de nødvendige tilpasninger til det statslige område.

Der er enighed om at udarbejde fælles materiale om skole-/institutionsplan.

Det er aftalt, at deltidsansatte med en beskæftigelsesgrad på under 15 timer pr. 1.4 2025 vil optjene halv lønanciennitet i modsætning til nu, hvor lønancienniteten optjenes forholdsmæssigt. Ved en beskæftigelsesgrad på 15 timer eller derover optjenes fortsat fuld lønanciennitet.  

Røde Kors Asylafdeling

Basislønnen for lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter forhøjes pr. 1.4 2025 til følgende beløb årligt i niveau 1.4 2025:

Lærere:

Basisløntrin 1:                              405.763 kr.

Basisløntrin 2:                              435.205 kr.

Børnehaveklasseledere:

Basisløntrin 1:                              389.110 kr.

Basisløntrin 2:                              418.664 kr.

Skoleledere:

Basisløn:                                        492.955 kr.

Undervisningskonsulenter:

Basisløn:                                        489.454 kr.

Tegnsprogsassistenter ved Københavns Professionshøjskole

Basisløntrin 1-8 for undervisningskonsulenter forhøjes forholdsmæssigt pr. 1.4 2025 til følgende beløb årligt i niveau 1.4 2025:

Basisløntrin 1                               359.558 kr.

Basisløntrin 2                               371.095 kr.

Basisløntrin 3                               379.333 kr.

Basisløntrin 4                               387.573 kr.

Basisløntrin 5                               395.813 kr.

Basisløntrin 6                               404.052 kr.

Basisløntrin 7                               412.292 kr.

Basisløntrin 8                               423.826 kr.

Ansatte i staten med en læreruddannelse

Midlerne på organisationsaftalen fordeles ligeligt. Der laves pr. 1.4 2025 et tillæg på en værdi af 5100 kr. årligt i niveau 1.4 2025.

Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. og fagkonsulenter beskikket af Børne- og undervisningsministeriet

Der er aftalt et periodeprojekt om en eventuel opdeling af aftalen efter forhandlingsområde, og at parterne skal drøfte mulige måder at etablere fremtidige grundlag for kombinationsbeskæftigelse, som er administrativt forenklede, har relevant dækningsområde og er fagligt dækkende for stillingsindholdet.

Treklangen

Sproglig tydeliggørelse af dækningsområdet for at sikre korrekt indplacering.

Periodeprojekt om modernisering af titelanvendelser og redaktionelle ændringer i stillingsangivelser og beskrivelse af karriereveje inden for Treklangen.

Basislønninger forhøjes pr. 1.4 2025 til følgende beløb årligt i niveau 1.4 2025:

Pædagogisk konsulent                              538.020 kr.

Specialkonsulent                                       552.966 kr.

Undervisningskonsulent,
undervisningsinspektør, chefkonsulent     591.495 kr

Pensionsprocenten forhøjes med 0,4 procentpoint til 17,7 % for alle stillingskategorier.

Den del af pensionsbidraget, der overstiger 15,0 %, kan i stedet for indbetaling til pensionsordning udbetales helt eller delvist som løn efter nærmere fastsatte regler.

SOSU-skoler

Lærere på basisløntrin 3 får pr. 1. april 2025 hævet deres undervisningstillæg med 1.500 kr. årligt (grundbeløb) svarende til 1.865 kroner årligt i niveau 1.4 2025.

Pensionsprocenten hæves med 0,8 procentpoint til 18,4 procent pr. 1. april 2025. Fra 1. april 2025 kan SOSU-lærere vælge at få den del af pensionen, der overstiger 15 procent, helt eller delvist, udbetalt som løn i stedet for pension. Vælges de 0,8 % at blive udbetalt som løn, svarer det til ca. 250-300 kr. om måneden i niveau 1.4 2025.

Parterne har under OK24 drøftet undervisningsbegrebet. Der er enighed om fortsat at rådgive i overensstemmelse med § 10 og bilag 1 vedrørende undervisningsbegrebet i 2011-udgaven af organisationsaftalen for SOSU-undervisere.

PB-er i ernæring og sundhed

Titlen på aftalen ændres fra Ernærings- og husholdningsøkonomer til Professionsbachelorer i ernæring og sundhed. Dette ændrer ikke organisationsaftalens dækningsområde.

Løngruppe 1 slettes fra aftalen. Medlemmer i løngruppe 1 flyttes til løngruppe 2.

Basislønnen for løngruppe 2 ændres til kr. 316.843 årligt i 2012-niveau svarende til 393.926 kroner om året i 1.4 2025 niveau.

Visse konsulenter/pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler

Basislønnen forhøjes pr. 1.4 2025 til 489.254 kr. årligt i niveau 1.4 2025.