Overenskomster Find overenskomster og aftaler

Statslige overenskomster og aftaler

De statslige overenskomster og aftaler fastsætter løn, arbejdstid og ansættelsesvilkår for de ansatte i staten

Generelle regler

Fællesoverenskomsten mellem Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

 

Løn

Statens løntabeller pr. 1. april 2023

Rammeaftale om nye lønsystemer 
Rammeaftale om nye lønsystemer. Supplerer organisationsaftalen og Fællesoverenskomsten. Cirkulære af 31. oktober 2019.

 

Arbejdstid

Statens arbejdstidsaftale 

Aftalen gælder for ansatte i staten og på en række overenskomstområder. (Cirkulære om aftale om arbejdstid for lærere m.fl. i staten af 8. juli 2021)

 

Andre vilkår

Tjenesterejser, satsregulering pr. 1. januar 2020
Her finder du de aktuelle satser for statsansatte for transportgodtgørelse, mv. 
Cirkulære af 18. december 2019

Ferieaftalen
Den generelle aftale på statens område om ferie.
Cirkulære af 18. december 2019

Aftale om barsel, adoption og omsorgsdage 
Den generelle aftale på statens område om barsel, adoption og omsorgsdage. 
Cirkulære af 18. maj 2021

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager
Cirkulære af 29. april 2019

Samarbejde og samarbejdsudvalg 
Cirkulære af 18. november 2021

Tillidsrepræsentanter i staten mv.
Cirkulære af 25. marts 2019

 

Frie grund- og fagskoler

Organisationsaftale for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler
Cirkulære af 28. juni 2022. Aftalen skal ses i sammenhæng med Fællesoverenskomsten som supplerer organisationsaftalen.

Arbejdstid mv. for lærere ved efterskoler samt frie fagskoler

Cirkulære af 1. juli 2022

Vejledning om særlige feriedage på frie skoler og i Dansk Røde Kors' Asylafdeling
Vejledning af 15. marts 2016. 

 

Særligt om frie grundskoler

Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Cirkulære af 1. juli 2022

 

Særligt om frie fagskoler

Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for lærere ved efterskoler samt frie fagskoler

Cirkulære af 1. juli 2022

 

SOSU-skoler

Organisationsaftale for lærere og ledere ved social- og sundhedsskolerne (SOSU) 
Cirkulære 2019. Aftalen gælder lærere og ledere på skoler, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler). Aftalen skal ses i sammenhæng med Fællesoverenskomsten som supplerer organisationsaftalen.


Røde Kors Asylafdelings skoler

Løn-og ansættelsesvilkår for lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter i Dansk Røde Kors Asylafdeling (2022) 
Cirkulære af 27. juni 2022 

Ernærings- og husholdningsøkonomer

Organisationsaftale for ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer
Cirkulære af 7. maj 2014. Aftalen gælder for personer, der har gennemgået uddannelsen som ernærings- og husholdningsøkonom, og som ansættes til varetagelse af opgaver, hvor uddannelsen som ernærings- og husholdningsøkonom er relevant i forhold til stillingens indhold. NB aftalen omfatter ikke ansatte i lærerstillinger.


Læreruddannede ansat i staten

Organisationsaftale for ansatte i staten med en læreruddannelse 
Aftalen gælder ved ansættelse af læreruddannede i stillinger, hvor læreruddannelsen er relevant i forhold til stillingens indhold. Aftalen gælder ikke for egentlige lærerstillinger.

Cirkulære af 18. november 2021

Arbejdstid mv. for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Cirkulære af 28. juni 2022

 

Konsulenter m.v. ansat i Undervisningsministeriet

LC-organisationsaftale for pædagogiske konsulenter, specialkonsulenter, undervisningskonsulenter, undervisningsinspektører, chefkonsulenter i Undervisningsministeriet
Aftalen er gældende pr. 1. april 2024.


Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter

Organisationsaftale for undervisningskonsulenter og tegnsprogassistenter ved tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen ved Københavns Produktionshøjskole 

(Cirkulære af 4. januar 2022 Modst. nr. 001-22 PKAT nr. 0033 J.nr. 2020-2690)

 

Undervisningskonsulenter og pædagogiske konsulenter ansat på professionshøjskoler

Organisationsaftale for Visse konsulenter/pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler og aftale for visse tjenestemandsansatte konsulenter/tjenestemandsansatte pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC’s forhandlingsområde)

(Cirkulære af 16. september 2019 Modst. nr. 069-19 PKAT nr. 117, 201, 211 J.nr. 2018-5824)